Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

Ochrana osobných údajov

Oboznámenie k spracúvaniu osobných údajov obchodnou spoločnosťou CASMAR REALITY s.r.o.

v zmysle čl. 13 a nasl. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

 (ďalej ako „Nariadenie“)

1. Identifikácia Prevádzkovateľa

CASMAR REALITY, s.r.o., Paulínska 19, 917 01 Trnava, IČO: 50 981 561, zapísaná v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 40325/T, zastúpená: Peter Markovič, konateľ  (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)

2. Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať vo veciach týkajúcich spracúvania a ochrany  osobných údajov na adrese Paulínska 19, 917 01 Trnava, 919 01 Trnava, e-mailom na e-mailových adresách info@casmar.sk, markovic.p@casmar.sk  alebo telefonicky na telefónnom čísle 0948 636 000.

3. Všeobecné informácie

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Zákon“).

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) alebo od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje. Môže tak nastať situácia, že Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás, preto tento dokument poskytuje informácie všetkým Dotknutým osobám ako v zmysle čl. 13 Nariadenia, tak aj v zmysle čl. 14 Nariadenia/§ 19 a § 20 Zákona.

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o dotknutej osobe spracováva sú spracovávané iba pre odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ zároveň prijíma Internú smernicu o spracovávaní osobných údajov, vrátane bezpečnostných opatrení na personálnej, organizačnej a technickej úrovni, pričom tieto opatrenia sú uvedené v Internej smernici. Ochrana Vašich osobných údajov je našou zásadnou prioritou ako Prevádzkovateľa, pričom v tomto dokumente, a zároveň vo zverejnenom Zázname o spracovateľských činnostiach nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o Vás spracovávame, za akým konkrétnym účelom, na akom právnom základe, komu môžeme Vaše osobné údaje poskytovať a predovšetkým aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva a pod.

4. Účely spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zásadou zákonnosti, a to na účely spracovávania osobných údajov uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach , ak je u Prevádzkovateľa splnená aspoň jedna z nasledujúcich podmienok:

Plnenie zmluvných povinností – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje pri plnení zmluvy s Dotknutou osobou, v rozsahu potrebnom k plneniu zmluvných povinností. K spracovávaniu osobných údajov pri plnení zmluvných povinností dochádza napr. pri plnení sprostredkovateľskej zmluvy za účelom kúpy, predaja alebo prenájmu nehnuteľností, prípadne pri uzatvorení rezervačnej zmluvy na nehnuteľnosť, ktoré sú uzatvorené medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou.

Plnenie zákonných povinností – Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje pri plnení zákonných povinností. Týmito zákonnými povinnosťami sú napr. povinnosti vyplývajúce z daňových predpisov, predpisov súvisiacich s auditmi, účtovníctvom, a pod.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa – Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje aj na základe oprávneného záujmu, výlučne v prípadoch, ak je spracovávanie nevyhnutné na sledovanie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Dotknutej osoby. Oprávnený záujem Prevádzkovateľ aplikuje napr. pri určitých činnostiach spojených s prezentáciou Prevádzkovateľa (vybavovanie žiadostí z kontaktných formulárov na webovej stránke Prevádzkovateľa), pri vedení evidencie klientov, zákazníkov a obchodných partneroch v zmluvných vzťahoch a pod.

V prípade udeleného súhlasu Dotknutej osoby – Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje aj na základe Vášho slobodne udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov vždy výlučne na účel, na ktorý mu svoj súhlas udelíte. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu za účelom organizovania súťaží pre svojich zákazníkov, zamestnancov a spolupracujúcich realitných maklérov (sprostredkovateľov) alebo na základe Vášho súhlasu so zverejnením fotografie a iných osobných údajov udeleného za účelom prezentácie Prevádzkovateľa a s ním spolupracujúcich realitných maklérov na webovej stránke Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe vyššie uvedených právnych základov, pričom určenie, či ide o zákonnú alebo zmluvnú požiadavku na spracovanie osobných údajov, ako aj oprávnený záujem, resp. verejný záujem Prevádzkovateľa sú uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa.

V prípade, ak by nedošlo k poskytnutiu osobných údajov Prevádzkovateľovi, v niektorých prípadoch by nebolo možné splniť povinnosti Prevádzkovateľa uložené právnymi predpismi a/alebo zákonmi alebo by nebolo možné uzavrieť medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou zmluvu a/alebo iný zmluvný vzťah.

Všetky účely spracovávania osobných údajov nájdete kliknutím na Záznam o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa.

5. Kategórie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré sú potrebné na spracovávanie osobných údajov vždy v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ plnil zmluvné a zákonné požiadavky, chránil životne dôležité záujmy, ak je to potrebné, prípadne aby mohol spracovávať osobné údaje, na ktorých spracovávanie Dotknutá osoba udelila súhlas alebo aby spracovával osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem.

Prevádzkovateľ spracováva prevažne identifikačné údaje fyzických osôb, zástupcov právnických osôb a ich kontaktné údaje – meno, priezvisko, adresa (trvalý, prechodný pobyt / miesto podnikania), dátum narodenia, číslo preukazu totožnosti, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne iné potrebné údaje, špecifikované v Zázname o spracovateľských činnostiach .

Osobné údaje, resp. kategórie spracovávaných osobných údajov sú uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach.

Pri právnych základoch spracovávania osobných údajov, kde plní Prevádzkovateľ zmluvné povinnosti alebo zákonné povinnosti sú osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracováva, prevažne špecifikované v právnych predpisoch. Pri spracovávaní osobných údajov, kde je právnym základom súhlas alebo oprávnený záujem stanovuje kategórie spracovávaných osobných údajov Prevádzkovateľ.

6. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v závislosti od účelu spracovávania osobných údajov. Pri dobe uchovávania zohľadňuje Prevádzkovateľ zásadu minimalizácie uchovávania osobných údajov, t. j. spracováva osobné údaje výlučne počas doby, počas ktorej je uchovávanie osobných údajov nevyhnutné.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje v súlade so Záznamom o spracovateľských činnostiach. Tam, kde nie sú doby uchovávania uvedené v Zázname o spracovateľských činnostiach Prevádzkovateľa, sú stanovené  Registratúrnym plánom, Prevádzkovateľa, v ktorom sú stanovené doby uchovávania jednotlivých skupín osobných údajov v zmysle platných právnych predpisov a odporúčaní príslušných orgánov. Tam, kde nie sú doby uchovávania uvedené v Registratúrnom pláne Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ určuje dobu uchovávania osobných údajov, ktorá je uvedená v Zázname o spracovateľských činnostiach.

V prípade Vašej požiadavky Vám poskytneme informácie o dobe uchovávania osobných údajov uvedené v Registratúrnom pláne a v Zázname o spracovateľských činnostiach.

7. Práva Dotknutých osôb

Ochrana Vašich osobných údajov ako Dotknutých osôb sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, a v určitých prípadoch ustanoveniami Zákona.

Ako Dotknutá osoba môžete prostredníctvom žiadosti realizovať u Prevádzkovateľa Vaše práva, ktorými sú:

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej strany požadované inak.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme na základe Vášho podnetu.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžu existovať  určité okolnosti / prípady vyplývajúce pre nás z platných právnych predpisov, ktoré nám budú brániť vo vymazaní Vašich osobných údajov, čo znamená,  že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali Vaše osobné údaje. V prípade, keď si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo keď si myslíte, že Prevádzkovateľ nemá oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na  základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, alebo na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili alebo v prípade, ak spracúvame osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracovaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.

Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním

V prípade, ak by sme spracovávali osobné údaje profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním, máte právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ však nepoužíva pri spracovávaní osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas

Ak Vaše osobné údaje spracovávame na základe Vášho súhlasu, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším spracúvaním Vašich osobných údajov. Súhlas môžete odvolať písomne, e-mailom alebo ústne (osobne).

Právo podať sťažnosť alebo podnet

So sťažnosťou sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

8. Uplatnenie práv Dotknutých osôb

Vaše práva uvedené v predchádzajúcom bode 7. tejto informačnej povinnosti Prevádzkovateľa môžete uplatniť:

  • písomne, zaslaním žiadosti na adresu CASMAR REALITY s.r.o., Paulínska 19, 917 01 Trnava,
  • elektronicky, prostredníctvom e-mailovej adresy info@casmar.sk alebo markovic.p@casmar.sk,
  • telefonicky, na telefónnom čísle  0948 636 000,
  • ústne, na adrese nášho sídla CASMAR REALITY s.r.o., Paulínska 19, 917 01 Trnava, o čom bude spísaný písomný záznam, ktorého kópia Vám bude predložená.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv poskytujeme bezplatne. Za určitých okolností, v prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv sme oprávnení účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok.

Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.

9. Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva Vaše osobné údaje profilovaním, ako ani žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania. Pri spracovávaní osobných údajov Prevádzkovateľom teda neprichádza k profilovaniu, ani k spracovávaniu osobných údajov prostredníctvom automatizovaného individuálnehorozhodovania na vyhodnotenie Vašich osobných aspektov.

10. Prenos do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo do medzinárodných organizácií, a ani nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretích krajín alebo do medzinárodných organizácií.

11. Príjemcovia

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – orgánom štátnej správy, napr. správca dane, Úrad na ochranu osobných údajov, súdy, orgány činné v trestnom konaní a pod. ktoré sú oprávnené spracúvať osobné údaje získané Prevádzkovateľom.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom – spolupracujúcim realitným maklérom zverejneným na webovej stránke Prevádzkovateľa.

V prípade vybavovania kontaktných formulárov na sociálnych sieťach (www.facebook.com,) sú príjemcami osobných údajov aj média, na ktorých sú tieto formuláre vypĺňané (www.facebook.com).

Spoločne odomykáme príležitosti
Pridaj sa k nám

formular pozadie